در مدت یک سال چقدر میخوری؟

مورچه گفت: سه دانه

پس او را گرفته و در جعبهای کرد و سه دانه به همراهش نهاد.
بعداز گذشت یک سال...

حضرت سلیمان جعبه را باز کرد و دید
که فقط یک ونیم دانه را خورده!
پس با تعجب از مورچه پرسید چرا؟

مورچه گفت: چون وقتیکه من آزاد بودم اطمینان داشتم خداوند روزی من را خواهد داد و مرا فراموش نمیکند...

ولی وقت? تو مرا در جعبه نهادی ،
بیم از این داشتم که شما مرا فراموش
کنی، پس در خوردنم احتیاط کردم تا بتوانم یکسال دیگر از آن تغذیه کنم "

??خداوند می فرماید:
هیچ موجود زندهای بر روی زمین نیست مگر اینکه بر خداست روزی آن.

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند، دریا آرام شد و آنها صید تور صیادان شدند.

آشوبهای زندگی حکمت خداست. ازخدا، دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام.

??دلتان همیشه آرام...