مجموعه: اس ام اس های جالبروز جهانی کودک
روز کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده‌است.سازمان ملل متحد، 20 نوامبر (29 آبان) را روز جهانی کودک اعلام کرده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل در چنین روزی در سال 1959 اعلامیه? حقوق کودک و در سال 1989 نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.در ایران نیز مانند برخی دیگر از کشورها که تاریخ متفاوتی را برای این روز در نظر گرفته اند، روز هشتم اکتبر (17 مهر) به عنوان روز کودک شناخته می‌شود. اما شاید این دوگانگی تاریخ، فرصتی باشد برای توجه ویژه به کودکان و شرایط زیست آنها تا با تمرکز بیشتر بر نیازهای عاطفی و روانی کودکان، فردایی بهتر برای آنها و در نتیجه برای جامعه خود رقم بزنیم.
کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شودروز کودک مبارکجملات روز جهانی کودکمن کودکم یاد آور بهارانروشن تر از رخسار سبزه زارانمی آیم از کانون عشق و ایماناز سرزمین ایران، از سرزمین ایران، از سرزمین ایرانروز کودک مبارکروز جهانی کودکوای مردم! روزِ ناز کودک استروز سرمستی و ساز کودک استکودک است آیینه ی دل را صفاکودک است محصولی از عشق و وفاروز کودک مبارکمطالب روز جهانی کودککودک که بودیم هیچ کس روزمان را تبریک نگفتاما حالا من روز کودک را به تو که سادگی و صداقت و صفای وجودت همچون کودکان است تبریک میگویمعزیزم امروز روز توست.روز جهانی کودک بر تمام کودکان مبارکپیامهای روز جهانی کودککودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه بـه شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها ودر مفهوم دقیق تر حقوقی دارند کـه باید بـه درستی بـه آن پرداخت.روز جهانی کودک بر تمام کودکان مبارک مطالب زیبا در مورد روز جهانی کودکدنیای کودکانهصمیمی ترین دنیایی اسـتکـه هر لحظه بارها آرزو میکنیمتا کاش می شد یک‌بار دیگربـه این دنیای کودکانه قدم بگذاریمروز کودک مبارکروز جهانی کودکاینروزها اگر عاشقانه سپری میشوندبـه عشق بودن شماستدنیا با کودکان همیشه زیباستزیباتر از همه ی روزهایی کـه سراغ داریمروز کودک مبارکمتن زیبا برای روز جهانی کودکیکی از راه های شخصیت دادن به کودکان، بازی کردن والدین با آنهاست. این کار اندکی از وقت والدین را می گیرد، ولی آثار بسیار نیکویی دارد. بازی با کودک می تواند به شکل محبت کردن و شعر خواندن برای او باشد.روز جهانی کودک مبارک تبریک روز جهانی کودکهر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است .روز کودک مبارک . . .اس ام اس روز جهانی کودککودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب استکودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه استکودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت استکودکی لاله ی سرخ است به باغ امیدروز کودک مبارک روز جهانی کودک چه روزی استکودکان نزدیک ترین راه های رسیدن بـه عشق رااز پرنده ها بهتر بلدندکودکاناز تمام ستاره ها و پرنده هابـه آسمان نزدیک ترندروز کودک مبارک جملات روز جهانی کودکاگر کودک نبودنه پدر معنا داشتنه هیچ مادری بهشتی می شداگر کودکان نبودندشکوفه های زندگی بـه بهار نمی رسیدندو خانواده بی مفهوم ترین واژه ای می شدکـه در لغت نامه ها می شد پیدا کنیروز کودک مبارک روز جهانی کودککودک مـن اگر تـو نبودیشمعدانی های لب پنجرهاینگونه زیبا گل نمیکردندو عطر سیب و گل های اقاقی مـندیگر معنایی نداشتندروز کودک مبارک
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته