مجموعه: اس ام اس های جالبمتن سنگین فلسفیاز مــــن نرنــج .... من نه مغـــرورم ؛و نه ب? احســاس !فقط دل خستـــه ام ....دل خستـــه از اعتمـــاد? ب?جا ... !!اس ام اس سنگین و تیکه دار جدیدگاهی قضاوت نادرست دربارهکسی ممکن است به قیمتتباهی زندگی او تمام شود!حقیقت زندگی انسانهاشاید با برداشت شما از آنفرسنگها فاصله داشته باشد!متن سنگین فلسفی"سلطان دلها" باش , اما دل نشکن بگذار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یک نفر باش پله بساز اما از کسی بالا نرودورت را شلوغ کناما در شلوغی هاخودت را گم نکن"طلا" باش اما خاکیاس ام اس سنگین و معنی دارساده لباس بپوش؛ساده راه برو... ولی در برخورد با دیگران؛ساده نباش!زیرا سادگیت را نشانه میگیرندبرای در هم شکستن غرورت...!متن سنگین فلسفیبزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست می گویند !همیشه یادمان باشد نگفته ها را میتوان گفتولی گفته ها را نمیتوان پس گرفتچه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگشکست با کوزه استدلها خیلی زود از حرفها می شکنندمراقب گفتارمان باشیممتن سنگینگاهی باید رفت...باید رفت تا بعضی چیزها بماند...گاهی باید رفت و بعضی چیزها را که بردنی ست با خود برد، مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور...اس ام اس سنگین و کنایه دارلقمان حکیم فرزندش را گفتدوست حسود را سه نشانه استپشت سرت غیبت میکندرو به رو تملق میکندو از گرفتاری تو شاد میشوداس ام اس سنگین و تیکه دار جدیداز بین اشکالِ هندسی ؛دایره ها دوست داشتنی ترند ...کاش همه ی آدم ها دایره بودند ...دایره ای که ؛نه گوشه ای دارد برایِ زخم زدن ،نه مارپیچی برای دور زدن ،و نه زاویه ای برای بد دیدن ...دایره اصلاً پیچیده نیست ...کاش آدم ها مثل دایره ساده بودندو شناختنشان اینقدر سخت نبود اس ام اس سنگین تیکه دارهنگامی که در زندگی اوج میگیریدوستانت می فهمندتو چه کسی بودیاما هنگامی که تو زندگی، زمین میخوری...آنوقت تو می فهمیکه دوستانت چه کسانی بودند.!!اس ام اس سنگین و معنی داراز انسان بودنم شرم دارم...!گاهی می خواهم انسان نباشم گوسفندی باشم پا روی یونجه ها بگذارم اما دلی را دفن نکنم گرگی باشم گوسفندها را بدرم امابدانم از روی ذات است نه هوس...خفاشی باشم که شبها گردش کنم باچشمهای کوراما خوابی را پَر پَر نکنم...کلاغی باشم که قار قار کنم اماپرهایم را رنگ نکنم که دلی را با دروغ بدست بیاورم.اس ام اس سنگین و تیکه دار جدیدچیزی که باعث غرق شدنت میشهافتادن توی آب نیستموندن زیر آب و بالا نیومدنه !مراقب باشیم تو اشتباهات خودمون نمونیم .. اس ام اس سنگین تیکه دارغیر اخلاقی ترین عادت بشر اینست که مدام و بی وقفه، در باره هرکس و پیش از آنکه بفهمد ودرک کند قضاوت می کند. این آمادگی پرشور برای قضاوت کردن، نفرت انگیزترین حماقت و مخرب ترین شرارتهاست... اس ام اس سنگینگاهی اشتباه ما در زندگیاین است کهبه برخی آدم ها جایگاهی می بخشیمکه هرگز لیاقت آن را ندارند !
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته