شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
الهه السادات
90 امتیاز
3 برگزیده
899 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top