شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
الهه السادات
رتبه 92
3 برگزیده
900 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله دي ماه
vertical_align_top