شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
الهه السادات
رتبه 93
3 برگزیده
904 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top