مجموعه: خواندنیهای دیدنی


سخنان بزرگان جهان و ایراندنیا پر استاز انسانهایی به ظاهر زیباکه هر روز لباسینو بر تن می کنندولی نزدیکشان که می شویبوی کهنگی عقایدشانآزارت می دهد.انیشتینجملات بزرگان جهانمردمی که سیاستمدارانِ فاسد را انتخاب می کنند ؛قربانی نیستند ..."شریک جرمند" ...!!!جورج_اورولسخـنان حکیـمانه از بـزرگانزیبا ترین‌منش آدمی محبت اوست.پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن.که دوست را بزرگ میکند و دشمن را دوست.کوروش_بزرگسخـنان حکیـمانهانسان باش و از من پیروی نکن...تو باید از خودت پیروی کنی !گوتهمطالب خواندنیشما تنها زمانی به قدرت نیاز داریدکه قصد انجام کار مضری را داشته باشید، در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافیست.چارلی چاپلینسخـنان حکیـمانه از بـزرگانخوشبختی از نگاه هرکسیمعنای متفاوت دارد. اما از نظر منآدم هایی خوشبختند که عشقبه موقع به سراغشان بیاید.سیمین_دانشورسخنان بزرگان جهانهرکسی دوبار می‌میرد.یک‌بار آن‌گاه که عشق از دلش می‌رودو بار دیگر آنگاه که زندگیرا بدرود می‌گویداما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است...ولترجملات بزرگان جهانهمه ما فکر می‌کنیم فقط به دنبال عشق رمانتیکهستیم، اما چیزى که باعث می شود که:زندگیمان را بالاخره یک جورى ادامه بدهیم ایناست که ما هرجور عشقى را می‌پذیریم و از آنانرژى دریافت می‌کنیم...میراندا_جولایجملات بـزرگانوقتی که زندگیِ منهیچ چیز نبود، هیچ چیز به جز تیک تاکِ ساعت دیواریدریافتم باید، باید، بایددیوانه وار دوست بدارمکسی را که مثل هیچکس نیست!فروغ_فرخزادسخـنان حکیـمانه از بـزرگانهرگاه در خلق زیبایی شریک شوید ، زندگی تان زیبا می شود و هرگاه این روال را متوقف کنید ، زیبایی از زندگی تان رخت بر می بندد. زشتی و زیبایی آفریده خود ماست. شادی و بدبختی هم همینطور. شما آنچه را که خود خلق می کنید ، دریافت می دارید. فلسفه کارما نیز همین است : همان چه می کارید می دروید.اشومجموعه سخنان بزرگان جهاناگر روزیشان و مقامت پایین آمدناامید مشو ...زیرا آفتابهر روز غروب پائین میرودتا بامداد روز دیگر بالا بیایدافلاطونسخنان بزرگان جهان و ایرانزندگی بازگشت اندیشه‌ها، گفتارها و کردارهای ماست؛ که دیر یا زود به ما باز می‌گردد...فلورانس اسکاول شینجملات بزرگان دنیالطفاً از " لحظه " لذت ببرید.برای ناراحت بودن خیلی وقت دارید , پس چرا به فردا موکول نمی‌کنید؟مارک_فیشرمطالب خواندنیاولین گام برای خوشبختی این استکه از پذیرفتن و تن‌دادن به شرایطیکه در آن زندگی می‌کنیم دست برداریم.مارک کینسخـنان حکیـمانهفرق است بین دوست داشتن و داشتن دوستدوست داشتن امری لحظه ایستولی داشتن دوست استمرار لحظه هایدوست داشتن است...هلن کلر
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته