کلمات پنهان در عکس


تست هوش تصویری سخت↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید:


کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید
1. Book
2. Story
3. Pages
4. Read
5. Novel
6. Words 


کلمات پنهان شده در تصویر
1. Net
2. Penalty
3. Goal
4. Ball
5. Kick
6. Pass

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته